( สำเนา )
                             ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารศูนย์แม่บ้าน หมายเลข ๑๖๒/๓๔, ซ่อมเรือนรับรอง หมายเลข ๘๔/๒๗, ซ่อมโรงทหาร ๑๕๐คน หมายเลข ๑/๒๕, ซ่อมห้องน้ำ- ห้องส้วม หมายเลข ๕๖/๒๕ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๘ ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มณฑลทหารบกที่ ๒๘ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารศูนย์แม่บ้าน หมายเลข ๑๖๒/๓๔, ซ่อมเรือนรับรอง หมายเลข ๘๔/๒๗, ซ่อมโรงทหาร ๑๕๐คน หมายเลข ๑/๒๕, ซ่อมห้องน้ำ- ห้องส้วม หมายเลข ๕๖/๒๕ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๘ ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๔๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๑,๐๕๐.-บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน เอกชนที่ มณฑลทหารบกที่ ๒๘ เชื่อถือ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสัญญาไม่เกิน ๒ ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จ จนถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคาในวันที่เสนอราคา (ซึ่งจะต้องประกอบด้วยสำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสัญญาจ้างพร้อมรายละเอียดปริมาณงานแนบท้ายสัญญา) ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มณฑลทหารบกที่ ๒๘ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด ๖. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมณฑลทหารบกที่ ๒๘ ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๘.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ๑๐. ผู้เสนอราคาต้องมีผู้ควบคุมงานประจำสำนักงาน คุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าระดับภาคี สาขา วิศวกรรมโยธาและสาขาสถาปัตยกรรมหลัก โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐาน ใบประกอบวิชาชีพ,หนังสือรับรองการควบคุมงาน,และหลักฐานการนำส่งประกันสังคมของบุคคลที่ปฏิบัติงานในนิติบุคคลนั้น ซึ่งเป็นผู้ เสนอราคาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในวันยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ อาคารที่จะซ่อม ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๘ ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.loeimilitary.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๐๗-๑๑๗๗ ต่อ ๒๕๐๓๘ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชัยวิน ผูกพันธุ์ (พลตรีชัยวิน ผูกพันธุ์) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา สำเนาถูกต้อง สุริยันต์ ไชยทองพันธ์ (ร้อยเอกสุริยันต์ ไชยทองพันธ์) หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย ร้อยเอกสุริยันต์ ไชยทองพันธ์ หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๕๙